RODO    

KLAUZULA INFORMACYJNA O WYKONANIU OBOWIAZKU INFORMACYJNEGO PRZEZ AGENCJĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA D.B. CERBER SP. Z O.O. 87-500 RYPIN ZAKROCZ 45C

Agencja Ochrony Osób i Mienia D.B. "Cerber" Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Ochrony Osób i Mienia D.B. "Cerber" Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Zakrocz, 87-500 Rypin, adres e-mail: dbcerber@wp.pl;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach zatrudnienia, kadrowych, korzystania ze świadczeń, informacyjnych w związku z zajmowanym stanowiskiem pracy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b i f) RODO oraz zgodnie z treścią RODO; W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia prowadzony jest szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy i terenem wokół zakładu w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring). Prowadzony jest monitoring pojazdów służbowych z wykorzystaniem modułów GPS przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz zgodnie z treścią RODO.

3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące obsługę rachunkową spółki
z którymi Agencja zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmioty, organy i instytucje uprawnione do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym Kodeksu pracy;

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez okres 50 lat licząc od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy, a dokumentacja płacowa 50 lat licząc od dnia jej wytworzenia; Dokumentacja osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne będzie przechowywana przez okres 5 lat. Dane z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje się je przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowiącego dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Agencja powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO (ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych dobrowolne ale niezbędne w celu zatrudnienia;

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Projekt i wykonanie asmedia.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone. 2024